MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8.VÝZVA MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021)

23.02. 2021

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 3. 2021 Výzvu č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Seznam vyhlášených Fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 8. výzvu

Dotace pro Žadatele ve výši

F19

Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20 – Základní služba a obnova vesnice ve venkovských oblastech

a)Veřjná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

8 197 634,00 Kč

 

80%

Termín vyhlášení výzvy: 15. 3. 2021

Termín příjmu žádostí: od 15. 3. 2021 do 11. 6. 2021 => Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2021

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář Brdy – Vltava o.p.s., Pionýrů 892, Dobříš

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Pondělí – pátek 8:00 – 15:00. Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat!

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Ing. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

 (V případě dotazů prosím zasílejte dotazy na všechny výše uvedené e-mailové adresy. Děkujeme)

 

V souvislosti s touto výzvou MAS bude uspořádán seminář pro žadatele v kanceláři MAS Brdy-Vltava (Pionýrů 892, Dobříš):

21. 4. 2021

od 15 hod

Seminář pro žadatele ve Výzvě MAS – PRV č. 8 – Fiche 19 

Pozvánku na semináře a další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

 

Jak založit přístup do portál Farmáře, přes který je žádost podávána? Níže postup v uvedených odkazech:

Informace pro žadatele o přístup do portálu Farmáře

Žádost o přístup do portálu Farmáře 

Portál farmáře pro úspěšné přihlášení

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Postup pro podání Žádosti o dotaci od podánín na MAS k podání na RO SZIF