MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK - IROP (Zakázka malého rozsahu)

18.10. 2020

Zakázka malého rozsahu (ZMR) je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.

Při realizace ZMR je příjemce povinnen se držet předpisů, kterým je:

•Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (Příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)

•Obecná pravidla pro žadatele a příjemce  (kapitola č. 5 a 6)

Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásahy rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadavatel může zadat zakázku:

a) V otevřené výzvě

Oznámení zadavatel oznamuje výběrové řízení neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto výběrovém řízení; oznámení otevřené výzvy je výzvou k podání nabídek dodavatelů. Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek:

- Na profilu zadavatele, nebo
- V národním elektronickém nástroji.
 

Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelů, v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům.

b) V uzavřené výzvě (pouze u ZMR)

•Zadavatel vyzývá písemnou výzvou nejméně 3 dodavatele k podání nabídky. Prokazatelný způsob odeslání výzvy (nutné archivovat – emailová doručenka s odeslaným emailem, podací lístek, předávací protokol aj.)
 
•Zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má informaci, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout.
 
•Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.
 

V příloze naleznete příručky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu včetně některých vzorů.